Avaluació de la RM cerebral per al diagnòstic de tauopaties

RM cerebral i tauopaties

La PSP i la DCB són dos subtipus de la Degeneració Lobular Frontotemporal caracteritzats per l’acúmul cerebral de la proteïna tau (tauopaties). Aquestes malalties es presenten clàssicament amb símptomes motors que inclouen la inestabilitat postural, la dificultat per a la mobilització ocular i el control de les extremitats. Tot i això, en els últims anys s’ha demostrat que també es poden presentar abans de l’aparició de símptomes motors. Aquests casos també coneguts com a variants clíniques es caracteritzen per canvis subtils en la funció cognitiva en la parla i el llenguatge. Tot i l’alta freqüència d’aquestes malalties, no disposem actualment de bons biomarcadors per al seu diagnòstic. En el passat s’ha proposat que la ressonància magnètica (RM) cerebral podria ajudar a incrementar la certesa diagnòstica, però aquesta eina diagnòstica no ha estat adequadament validada fins ara.

Què hem fet en aquest estudi?

En aquest estudi diagnòstic es van incloure 326 participants amb un diagnòstic neuropatològic definitiu i una RM al moment del primer diagnòstic clínic. Es va estudiar el valor de l’atròfia cerebral a diferents regions cortical i subcorticals amb l’objectiu d’identificar els pacients amb un diagnòstic neuropatològic de PSP o DCB i la diferenciació d’altres malalties neurodegeneratives.

Resultats principals

La combinació d’una sèrie de regions cortical i subcorticals va mostrar una capacitat diagnòstica excel·lent per identificar els participants amb PSP i DCB. El valor de la RM cerebral va ser similar en els casos amb i sense símptomes motors i en el moment del diagnòstic.

Illan - Sant Pau Memory Unit - MRI - Barcelona
Magnitud de l’efecte cortical i subcortical per la diferenciació de la paràlisi supranuclear progressiva i altres patologies.

Rellevància de l’estudi

Aquest estudi representa la primera validació a gran escala de la RM cerebral per al diagnòstic de la PSP i DCB. Aquests resultats obren la porta a un diagnòstic precoç i precís d’aquests pacients com a primer pas per a la implementació d’assaigs clínics que puguin aturar la progressió d aquestes malalties.

Més informació

Diagnostic Accuracy of Magnetic Resonance Imaging Measures of Brain Atrophy Across the Spectrum of Progressive Supranuclear Palsy and Corticobasal Degeneration. Illán-Gala I, Falgàs N Friedberg A, et al., JAMA Netw Open. 2022

2 comentaris a “Avaluació de la RM cerebral per al diagnòstic de tauopaties”

  1. Incredible news on the international study validating the use of brain MRI for diagnosing tauopathies like progressive supranuclear palsy and corticobasal degeneration. This breakthrough highlights the expanding role of advanced imaging in neurology. Kudos to the researchers involved for advancing our understanding and diagnostic capabilities in these complex conditions. This validation adds significant value to the use of MRI in the realm of tauopathies diagnosis.

    Respon
  2. Exciting news on the international study confirming the effectiveness of brain MRI in diagnosing tauopathies such as progressive supranuclear palsy and corticobasal degeneration. This breakthrough underscores the growing significance of advanced imaging in neurology. Hats off to the dedicated researchers for advancing our understanding and diagnostic capabilities in these intricate conditions. This validation marks a substantial stride in utilizing MRI for the diagnosis of tauopathies, paving the way for improved patient care and treatment strategies.

    Respon

Feu un comentari